חמץ בפסח עשאו הכתוב כאילו ברשותו

חמץ בפסח עשאו הכתוב כאילו ברשותו

הרב דוד קב

מראה מקורות לשיעור:
פסחים ו
: אמר רב יהודה אמר רב: הבודק צריך שיבטל וכו'. -
הצל"ח מקשה, לשם מה הובאו דברי ר' אלעזר, ע"ש בתירוצו.
פסחים ז. היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, ע"ש. -
שאגת אריה, סימן ע"ז (עד המילים "והשתא א"ש. אבל לפירוש רש"י").
שו"ע או"ח סימן ת"מ, סעיף א'.
מג"א שם ס"ק א', לגבי עכו"ם שהפקיד אצל ישראל חמץ באחריות שאז עובר בבל יראה בל ימצא, בכל אופן אחר שעבר הפסח יכול לתיתו לנכרי. ואומר שכן הדין גם בישראל שהפקיד אצל ישראל חברו.
חק ליעקב שם ס"ק ד', חולק ואומר שדין זה רק בעכו"ם.

 

 

השיעור ניתן בי"ד טבת תשע"ד

קוד השיעור: 8674

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים ו: - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: