דינו של רבי יהודה - ביעור חמץ בשריפה

דינו של רבי יהודה - ביעור חמץ בשריפה

הרב דוד קב

מראה מקורות לשיעור:
פסחים ו. המוצא חמץ בביתו ביו"ט כופה עליו כלי. גמ' ורש"י ד"ה כופה עליו הכלי וד"ה עושה לו מחיצה.
פסחים יב: אלא רבי יהודה לטעמי' דאמר אין ביעור חמץ אלא בשריפה. רש"י ותוס' ד"ה אימתי
פסחים כז: תניא א"ר יהודה אין ביעור חמץ אלא שריפה וכו' כל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וכו'.
רמב"ם פרק ג' מהלכות חמץ ומצה הלכה ג' והלכה ח' וכסף משנה.
שו"ע או"ח סימן תמ"ה סעיף א' בהגהות הגר"א ד"ה 'וטוב לשורפו', על דברי הרמ"א שטוב לשורפו ביום, דומיא דנותר שהיה נשרף ביום.

 

 

השיעור ניתן בכ"ח טבת תשע"ד

קוד השיעור: 8675

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים ו. - שיעור עיון כללי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: