לפני עיור לא תיתן מכשול

לפני עיור לא תיתן מכשול

הרב דוד קב

מראה מקורות לשיעור:
פסחים
כב: רבי נתן אומר: מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח וכו'
עיין רעק"א דרוש וחידוש, פסחים כב ד"ה שם גמרא והרי אבר מן החי, באמצע העניין "והנה לכאורה קשה וכו'" מה שמביא בשם אמונת שמואל.
תוספות בבא מציעא י: ד"ה דאמר לישראל קדש לי אשה: וא"ת... וי"ל... וכו'
ספר החינוך מצוה רל"ב: "שלא להכשיל בני ישראל וכו'.
עיין מנחת חינוך, שם, ס"ק א', מה שמקשה עליו.
חגיגה יג. אמר רבי אמי אין מוסרים דברי תורה לעובד כוכבים שנאמר וכו'
עיין בתוספות שם, ד"ה אין מוסרין, במה שמקשה על הגמרא.

 

 

השיעור ניתן בב' אדר שני תשע"ד

קוד השיעור: 8679

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

פסחים כב: - שיעור עיון כללי - בסוף השיעור דברים לבחורי הישיבה היוצאים לשירות הצבאי (זמן חורף תשעד)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: