כי שם ה' אקרא

כי שם ה' אקרא

הרב אריה שטרן

כתב הרמב"ן בהקדמתו לתורה שיש בידינו קבלה של אמת שכל התורה כולה שמותיו של הקב"ה. ומקורו בדברי הזוהר בפרשת יתרו: "אורייתא כולא שמא קדישא היא דלית לך מלה באורייתא דלא כליל בשמא קדישא". ועל כן אנו אומרים בתפילה "וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול", "ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת", שקרבנו להר סיני ונתן לנו את תורתו שהיא גילוי שמו הגדול.


וזה אחד ההסברים הרמוזים במאמר הירושלמי (שקלים ו,א) שהתורה שנתן לו הקב"ה למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה. כיוצא בזה כתב רש"י בפרשת וזאת הברכה (לג,ב):"מימינו אש דת למו – שהיתה כתובה מאז לפניו באש שחורה על גבי אש לבנה".


ומבאר המבי"ט בס' בית אלהים (שער היסודות פרק כה) שרומז לשתי המדרגות של התורה, המדרגה הנסתרת שהיא שמותיו של הקב"ה והמדרגה הגלויה שהיא כוללת את התורה והמצוות הנגלים לבני אדם. האש הלבנה תרמוז לתורה כפשוטה שהוא דבר ניכר וידוע לכל, והשחורה תרמוז לשמותיו של הקב"ה שאין מי שיוכל להשיגם, כמו מקום אפל ושחור שאין מי שישיג מה שבתוכו.


ובזה מבוארת הגמ' במס' ברכות (דף כא.) "מנין לברכת התורה לפניה שנאמר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו", ומבאר המהרש"א דהכי משמע ליה ברכת התורה, דכי שם ה' אקרא היינו כשאלמד תורה שהיא כולה שמותיו של הקב"ה ואז הבו גודל לאלהינו שתברכו את ברכות התורה.


באופן פשוט ניתן להסביר, בלא להיכנס לתורת הנסתר והקבלה, דשמותיו של הקב"ה היינו רצונו ית', וזו היא כל התורה כולה – גילוי רצונו ית' וגילוי המגמה האלהית של התורה והמצוות. וכך כתב הרב קוק זצ"ל (אורות התורה פרק ד), שאפילו מדה טובה ודרך ארץ הרי הוא בכלל התורה, וכל חכמה שנעוצה בתורה ובכל צד טוב שיש באדם או בקהל כן שמו של הקב"ה מאיר בו, אלא שצריך לדעת ולהבין שהכל הוא אור מתנוצץ משמו של הקב"ה.


ועל כן בפרקי ההלל בתהלים אנו אומרים "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא", "צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא". בין בשעת צרה ובין בשעת ישועה אנו מנסים להבין מה רצונו ית' מאיתנו בשעה הזאת, כדי שנוכל לקרוא בשם ה' בכל מצב ובכל מציאות ולגלות את כבודו ית' בעולם.


ובזה אנו מבינים את האמירה המרכזית בתפילת הקדיש שאנו אומרים בקול רם: "יהא שמיה רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא". שמו הגדול נקרא עלינו על ידי שנתן לנו את תורתו, ותפקידנו הגדול הוא לפרסם ולגדל את שמו בעולם. זו הבחינה של "יגדיל תורה ויאדיר". לימוד התורה הוא פירסום שמו ית' והגדלת התורה זו הגדלת שמו ית'. ככל שנרבה לכוון את מעשינו לרצונו ית' כך יתגדל ויתקדש שמו בעולם.

 

 

השיעור ניתן בכ"א שבט תשפ"ד

קוד השיעור: 9368

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור:
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב אריה שטרן
הרב אריה שטרן
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אהרן פרידמן <br> ראש הישיבה
הרב אהרן פרידמן
ראש הישיבה
ע
ר' אהוד שלמה פיקסלר
ע
הרב קלמן מאיר בר
הרב קלמן מאיר בר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
הרב אברהם ריבלין, המשגיח הרוחני לשעבר
ע