Yeshivat Kerem B'Yavneh

Torat Yavneh - Search Results

We found 28 matching shiurim

Your search query: Speaker: Rav Omri Kraus

Shiur Results
Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayishlach

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tavo

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Balak

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Kedoshim

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Chagim / Pesach

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Shmot

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayelech

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Bamidbar

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Behar
  Chagim / Lag Ba'Omer

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Chagim / Sfirat Ha'Omer

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Chagim / Pesach
  Chagim / Sfirat Ha'Omer

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Gemara / Sanhedrin
  Halacha / Yoreh De'ah

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Mishpatim
  Gemara / Bava Metzia

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Machshava / Torah
  Eshkolot / Articles
  Halacha / Shabbat

מאמר בעניין כבוד השבת (זמן קיץ תשע)

The shiur was given on כ"ז סיון תש"ע

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Chagim / Pesach
  Parshat Shavua / Bo
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת בא ולפסח (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ה' שבט תשע"ט

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Yitro
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת יתרו # השתלמות מנהלים
(זמן חרוף תשעח)

The shiur was given on י"ד שבט תשע"ח

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Vaera
  Parshat Shavua / Bo
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת וארא
(זמן חורף תשעו)

The shiur was given on ב' שבט תשע"ו

Rav Omri Kraus
שיעור לפרשת משפטים
השתלמות מנהלים
(זמן חורף תשעז)

The shiur was given on כ"ה שבט תשע"ז

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Lech Lecha
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור לפרשת לך לך
השתלמות מנהלים
(זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ז' חשון תשע"ז

Rav Omri Kraus

Categorization:
  Parshat Shavua / Vayeira
  Machshava / Middot
  Eshkolot / Articles

מאמר לפרשת וירא בענייני חינוך (זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on ט"ז חשון תשע"ז