גיטין ה ע"ב - ממזר

גיטין ה ע"ב - ממזר

BackBack to Main Page

By: Rav Hershel Schachter

מראה מקומות לשיעור

גיטין ה: הולד ממזר
בבא מציעא נה: מח' ר"מ וחכמים אם עשו חכמים חיזוק לדבריהם
שבת סט. מח' ריו"ח ור"ל
ושם סט: מיתה במקום כרת עומדת וכו'
יבמות מט. שמעון התימני ותוס' שם
קידושין נה: כרת מדבריהם
גיטין ב: רוב בקיאים הם
שבת כג. רוב ע"ה מעשרין
רמב"ם פ"י מגירושין ה"ב
משנה עט: גט ישן... תנשא לכתחילה
משנה פא. פסלה מן הכהונה
גמ' פב: אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ... פסלה מן הכהונה
תוספות עירובין יג. ד"ה אבל דהתם פסול מדרבנן
חי' רעק"א לשו"ע יו"ד סימן קנ"ז ע"ד הש"ך ססק"י

גיטין, פרק ראשון - שיעור עיון (זמן חורף תשעט)

Shiur ID: 8340

Scan to load the shiur on the KBY website:

 

 

Do you have a comment or question on the shiur?
Comment below and we'll join the discussion

Add your comments: