Hakdamot HaRambam LeChelek #03

Hakdamot HaRambam LeChelek #03

הרב שלמה פרידמן

 

 

השיעור ניתן בכ"ז כסלו תשע"ח

קוד השיעור: 7880

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בהקדמות הרמב"ם # פרק חלק
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: