Hakdamot HaRambam LeChelek #04

Hakdamot HaRambam LeChelek #04

הרב שלמה פרידמן

 

 

השיעור ניתן בה' כסלו תשע"ח

קוד השיעור: 7881

סרוק כדי להעלות את השיעור באתר:

שיעורים בהקדמות הרמב"ם # פרק חלק
(זמן חורף תשעח)

לשליחת שאלה או הארה בנוגע לשיעור: