Torat Yavneh - Search Results

We found 72 matching shiurim

Your search query: Shiur type: Video, Speaker: Rav Zechariah Tubi, Rosh Kollel Rabbanut

Categorization:
  Chagim / Chanuka

Categorization:
  Machshava / Torah
  Events / Rav Dovid Kav

הרב דוד קב זצ"ל - דברי זיכרון בתום השנה לע"נ הרב (זמן קיץ תשעט)

The shiur was given on י' סיון תשע"ט

Categorization:
  Chagim / Shavu'ot
  Halacha / Yoreh De'ah
  BateyMidrash / Menahalim

שבועות - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן קיץ תשעט)

The shiur was given on א' סיון תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim

שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ' אדר שני תשע"ט

Categorization:
  Chagim / Pesach
  Halacha / Pesach
  BateyMidrash / Menahalim

פסח - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ט אדר שני תשע"ט

Categorization:
  Chagim / Purim
  BateyMidrash / Menahalim
  Halacha / Purim

פורים - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ה' אדר שני תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim

שבת - שיעור עיון בהלכה: מלאכת הבונה - אהל קבע ואהל ארעי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ט אדר תשע"ט

Categorization:
  Chagim / Purim
  Halacha / Purim
  Halacha / Chagim

פורים - שיעורים ושיחות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"א אדר תשע"ט

Categorization:
  Parshat Shavua / Ki Tisa
  BateyMidrash / KolelYomShishi

שיעור לפרשת כי תשא # כולל יום השישי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ז אדר תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שיעור עיון בהלכות שבת (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט"ו אדר תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה טבת תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim
  Gemara / Shabbat

הלכות שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ח טבת תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ב טבת תשע"ט

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  Halacha / Chagim
  Halacha / Orach Chaim

שיעור עיון לחנוכה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ט כסלו תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ג כסלו תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim

הלכות שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ו' טבת תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat

הלכות שבת - שיעורי עיון בהלכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ט חשון תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעורי עיון בהלכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ב חשון תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim

שבת - שיעורי עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט"ו חשון תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעורי עיון בהלכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ח' חשון תשע"ט