Torat Yavneh - Search Results

We found 75 matching shiurim

Your search query: Topic: Shabbat,

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שיעור עיון בהלכות שבת (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט"ו אדר תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ה טבת תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim
  Gemara / Shabbat

הלכות שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ח טבת תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ב טבת תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ד' טבת תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat

שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י"ג כסלו תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim

הלכות שבת - שיעור עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ו' טבת תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat

הלכות שבת - שיעורי עיון בהלכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ט חשון תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat
  BateyMidrash / Menahalim

שיעור עיון בהלכות שבת # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ח חשון תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעורי עיון בהלכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on כ"ב חשון תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat
  Halacha / Orach Chaim

שבת - שיעורי עיון הלכתי (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט"ו חשון תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

שבת - שיעורי עיון בהלכה (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ח' חשון תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

הלכות שבת - שיעורי עיון לאברכי הכולל (זמן אלול תשעח)

The shiur was given on י"ח אלול תשע"ח

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat

שיעורי עיון בהלכות שבת לאברכי הכולל (זמן אלול תשעח)

The shiur was given on ד' אלול תשע"ח

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Shabbat

שבת - שיעורי עיון לאברכי הכולל (זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on כ"ט תמוז תשע"ח

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

הלכות שבת - שיעורי עיון (זמן קיץ תשעח)

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat
  BateyMidrash / Menahalim

שיעורי עין בהלכות שבת # בתי מדרש לציבור הרחב
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ו' תמוז תשע"ח

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  BateyMidrash / KolelYomShishi

מסכת שבת - שיעורי בקיאות # כולל יום השישי
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ב' תמוז תשע"ח

Categorization:
  Halacha / Shabbat
  Gemara / Shabbat

הלכות שבת - שיעורי עיון
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on ל' סיון תשע"ח

Categorization:
  Gemara / Shabbat
  BateyMidrash / Menahalim
  Halacha / Shabbat

שבת - שיעורי עיון # בתי מדרש לציבור הרחב
(זמן קיץ תשעח)

The shiur was given on כ"ב סיון תשע"ח