Torat Yavneh - Search Results

We found 39 matching shiurim

Your search query: Topic: Tfilla,

Categorization:
  Parshat Shavua / Bo
  Halacha / Tfilla
  BateyMidrash / Menahalim

עיון במחלוקת הראשונים בסדר פרשיות התפילין # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ט"ז שבט תשע"ט

Categorization:
  Gemara / Gittin
  Halacha / Yoreh De'ah
  Halacha / Tfilla

שיעור עיון בנושא קדושת פסוקי התורה # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on י' טבת תשע"ט

Categorization:
  Parshat Shavua / Lech Lecha
  Halacha / Tfilla

שיעור לפרשת לך לך, בעניין גירות # בתי מדרש לציבור הרחב (זמן חורף תשעט)

The shiur was given on ז' תשרי תשע"ט

Categorization:
  Halacha / Brachot
  Halacha / Tfilla
  BateyMidrash / KolelYomShishi

שיעורים במשנה ברורה - במסגרת כולל יום השישי
(זמן חורף תשעח)

The shiur was given on ו' כסלו תשע"ח

ר' אריאל דוד

Categorization:
  Halacha / Tfilla
  Eshkolot / Articles

מאמר עיוני - מסכת תענית בעניין בקשת גשמים (זמן חורף תשע"ז)

The shiur was given on י' חשון תשע"ז

Categorization:
  Halacha / Tfilla
  Halacha / Orach Chaim
  Eshkolot / Articles

מאמר הלכתי בעניין חזרת הש"ץ (זמן אלול תשע"ו)

The shiur was given on כ"ח אלול תשע"ו

הרב מאיר מאזוז

Categorization:
  Chagim / Yom Kippur
  Halacha / Tfilla
  Halacha / Shabbat

שיעור ליום הכיפורים - בביאור תפילת כהן גדול בקודש הקדשים, שיטת ר"ת בעניין השקיעה ועוד
(זמן אלול תשע"ו)

The shiur was given on ז' תשרי תשע"ז

Categorization:
  Halacha / Tfilla
  Mussar / Tfila

ועד מוסר קצר בענייני תפילה (זמן קיץ תשע"ו)

The shiur was given on א' אייר תשע"ו

Categorization:
  Halacha / Tfilla
  Mussar / Tfila

ועד מוסר בענייני תפילה: עמידה בתפילת העמידה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on י"ד אדר תשע"ו

Categorization:
  Mussar / Tfila
  Halacha / Tfilla
  Machshava / Tfilla

ועד מוסר קצר בענייני תפילה: הכוונה בתפילה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ל' שבט תשע"ו

Categorization:
  Mussar / Tfila
  Halacha / Tfilla
  Halacha / Beit Kneset

ועד מוסר קצר בענייני תפילה: ברכת כהנים והגבהה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on כ"ג שבט תשע"ו

Categorization:
  Mussar / Tfila
  Halacha / Tfilla
  Halacha / Beit Kneset

ועד מוסר בענייני תפילה: ברכת התורה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ט"ז שבט תשע"ו

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  Halacha / Tfilla
  Publications / Zmorot - Articles

מאמר לחנוכה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on י"ד כסלו תשע"ו

Categorization:
  Mussar / Tfila
  Halacha / Tfilla
  Halacha / Beit Kneset

ועד מוסר קצר בענייני תפילה: קדושה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ט' שבט תשע"ו

Categorization:
  Mussar / Tfila
  Halacha / Tfilla
  Halacha / Beit Kneset

ועד מוסר קצר בענייני תפילה: הכנה לתפילה - חיוב נטילת ידיים (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ב' שבט תשע"ו

Categorization:
  Chagim / Chanuka
  Gemara / Shabbat
  Halacha / Tfilla

שיעור עיון לחנוכה בנושא "על הניסים" בתפילה ובברכת המזון (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on כ"ז כסלו תשע"ו

Categorization:
  Halacha / General
  Halacha / Tfilla

שיעורי הלכה - חזרה למבחני ההלכה הנערכים בישיבה (זמן חורף תשע"ו)

The shiur was given on ד' כסלו תשע"ו

הכנס ה-15 לענייני קידוש החודש, זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית (ניסן תשעג)

The shiur was given on כ"ז ניסן תשע"ג

Categorization:
  Gemara / Rambam: Sefer Mitzvot
  Halacha / Tfilla
  Machshava / Tfilla

מצוה י"ד - חלק ב': שיטת הרמב"ם במצוות התכלת (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on כ"ה סיון תשע"ה

Categorization:
  Gemara / Rambam: Sefer Mitzvot
  Halacha / Tfilla
  Machshava / Tfilla

שיעורים בספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה יד: מצות ציצית (זמן קיץ תשע"ה)

The shiur was given on י"ח סיון תשע"ה