Staff

Back to the List

Rav Ephraim Rubinstein

Rav Ephraim Rubinstein

הרב אפרים משה רובישטיין שליט"א נולד בתל-אביב בשנת תשי"א.

בשנת תשכ"ה החל את לימודיו בישיבת הישוב החדש בראשותו של הרב יהודה קולודצקי שליט"א

באלול תשל"ח החל את לימודיו בכרם ביבנה ובמסגרת ההסדר שירת כחובש. באלול תשל"ד הצטרף לכולל האברכים ללימודי רבנות ורבנות עיר.

בשנת תש"מ התמנה ע"י מרן רה"י, הרב ח"י גולדויכט זצ"ל כמשיב על שאלות בהלכה וכפוסק הישיבה, וכן התמנה לרב הישוב.

הרב מעביר בישיבה שיעורים הלכה למעשה ובשנים האחרונות מוסר שיעור בהלכות שבת בעיון.

משנת תשנ"ו הרב נותן שיעור קבוע בגבעת וושינגטון ובעיר יבנה.

שנים מספר שימש בקודש את פוסק הדור הגאון הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, וכן להבדיל בין חיים לחיים את הגר"א רובין שליט"א.

Contact Rav Ephraim Rubinstein